Aangepaste inspecties (nulmeting)

Hygiëne inspecties

De wet vereist dat in alle processtappen bij bereiding, behandeling, opslag en transport van eet- en drinkwaren de hoogste mate van hygiëne wordt gewaarborgd. De Inspectie ziet streng toe op naleving van deze vereisten. Voor een objectief oordeel kan SHSC desgewenst regelmatig hygiëne-audits uitvoeren, adviseren bij het uitvoeren van de hygiëneregels, alsmede uw personeel trainen in de basisvaardigheden en introductie tot HACCP.
Bij de uitvoering van hygiëne-inspecties baseren wij ons uiteraard op geldende wet- en regelgeving, maar ook op de aanvullende richtlijnen, die kunnen zijn opgenomen in de wettelijk erkende hygiënecodes voor verschillende sectoren (zoals supermarkten, horeca/catering en zorginstellingen) of in certificeernormen als HACCP e.a.
Tijdens de door SHSC uitgevoerde hygiëne-inspecties beoordelen wij onder meer de staat van algemene bedrijfs- en proceshygiëne, richtlijnen voor en naleving van persoonlijke hygiëne, systeem van goederenopslag, routings van product en personen, onderhoud van apparatuur en gebouwen, bestrijding van ongedierte, afvalverwerking en beoordeling van geschiktheid van de ruimtes waarin productbereiding plaatsvindt.
Na de inspectie ontvangt u binnen 2 weken een uitgebreide rapportage van onze bevindingen met waar mogelijk voorstellen c.q. aanbevelingen voor aanpassing/verbetering van de situatie, dat als basis kan dienen voor een op te stellen verbeterplan. Onze consulent zal de bevindingen uitgebreid met u bespreken.
Uiteraard is deze rapportage tevens uitgangspunt tijdens volgende inspecties om zo uw bedrijfshygiëne systematisch te kunnen verbeteren.
De eerste hygiëne-inspecties zal gepland worden en de rest als ongepland worden uitgevoerd en desgewenst zowel met of zonder vooraankondiging.